top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

I ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINING

 

1.            Definities

1.1.         Aanmelder: degene die zichzelf dan wel een ander aanmeldt voor een training bij opleider aanmeldt voor een training bij opleider.

1.2.         Cursusgeld: trainingsgeld en/of examenkosten.

1.3.         Deelnemer: degene die is aangemeld voor een training bij opleider en/of aan een training bij opleider deelneemt.

1.4.         Examen: een door of vanwege opleider of door een derde af te nemen examen volgend op een training.

1.5.         Opleider: organisatie die de training verzorgt en/of (onder licentie) het examen organiseert.

1.6.         Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen opleider en aanmelder waarbij opleider zich verplicht aan aanmelder een of meer training(en) te leveren tegen betaling door aanmelder van de daarvoor geldende vergoeding.

1.7.         Training: een samenhangend geheel van georganiseerde didactische activiteiten vervat in trainingsmateriaal en/of scholing. Dit kan ook een cursus, workshop, modulaire opleiding zijn.

 

2.            Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die opleider sluit met de aanmelder, doch gelden ook voor de deelnemer aan de training bij opleider.

2.2.         Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien opleider daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

 

3.            Aanmelding voor deelname aan of bestelling van een training

3.1.         De aanmelding voor deelname aan een training of bestelling van een training kan zowel schriftelijk als telefonisch geschieden. Het door opleider in behandeling nemen van een aanmelding/ bestelling geschiedt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud. Opleider kan te allen tijde een aanmelding of bestelling om haar redenen afwijzen.

3.2.         Iedere bestelling wordt bevestigd met een door opleider te versturen opdrachtbevestiging. In deze opdrachtbevestiging worden de naam van de training, het aantal deelnemers, de overeengekomen tarieven alsmede de plaats en het tijdstip van de training vermeld. De door opleider verstrekte trainingsgegevens gelden onder voorbehoud.

3.3          Bij aanvraag voor een training op locatie dient de aanmelder zorg te dragen dat de trainingslocatie geschikt is om de training plaats te kunnen laten vinden, rekening houdende met zaken als beschikbare oefenruimte en overlast.

3.4          Bij aanvraag voor een training op locatie draagt de aanmelder de verantwoordelijkheid dat de trainingslocatie voldoet aan de voorschriften van het RIVM.

3.5.         De opdrachtbevestiging heeft tot gevolg dat tussen de aanmelder en opleider een overeenkomst ontstaat waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

3.6.         Op basis van de opdrachtbevestiging wordt het aan de training verbonden bedrag aan opleider verschuldigd.

3.7.         De opleider hanteert een bedenktermijn van maximaal 7 dagen, mits de cursus minimaal 30 dagen voor aanvang van de cursus wordt geboekt. Deze bedenktijd is niet van toepassing voor e-learning producten waarvan de activatiecode is gebruikt. Indien aanmelding voor een training binnen 21 dagen voor aanvang van training plaatsvindt, is deze bindend.

 

4.            Inhoud van een training

4.1.         De inhoud van trainingen stemt overeen met de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen. Opleider is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de training, met dien verstande dat de in de opdracht-bevestiging weergegeven hoofdlijnen daardoor niet zullen worden verlaten.

4.2.         Opleider stelt het voor de training benodigde lesmateriaal ter beschikking van de deelnemer, behoudens voor zover in de opdrachtbevestiging anders is weergegeven.

4.3.         Indien tijdens de training blijkt dat de aanmelder/deelnemer behoefte heeft aan uitbreiding van de dienstverlening zal deze uitbreiding en de daaraan verbonden kosten separaat aan de aanmelder worden geoffreerd en/of bevestigd.

 

5.            Annulering en opschorting van trainingen

5.1.         Opleider is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum te wijzigen of de training te annuleren. Opleider zal de aanmelder daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. Opleider zal voor zover mogelijk een nieuwe training aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is of de aanmelder en/of deelnemer daaraan de voorkeur geeft, zullen de reeds betaalde bedragen door opleider aan de aanmelder worden geretourneerd.

5.2.         Annulering van de overeenkomst c.q. intrekking van de aanmelding door aanmelder/deelnemer is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:

 • Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;

 • Bij annulering tot 14 werkdagen voor aanvang van de training is geen cursusgeld verschuldigd;

 • Bij annulering tot 7 werkdagen voor aanvang van de training is 50% van het cursusgeld verschuldigd;

 • Bij annulering binnen 7 werkdagen voor aanvang van de training is de aanmelder het volledige cursusgeld verschuldigd;

 • Bij annulering van een digitale training is 25% met een minimum van € 75,00 verschuldigd;

 • Bij annulering van een digitale training na verstrekking van de inlogcode aan aanmelder/deelnemer, is 100% van het cursusgeld verschuldigd;

 • Bij annulering van het examen geldt het van toepassing zijnde examenreglement.

5.3.         Bij verhindering van deelname van een deelnemer om welke reden dan ook heeft de aanmelder het recht een plaatsvervanger te sturen, mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden voor toelating indien aan de orde.

5.4.         Bij wangedrag door deelnemer of indien de deelnemer in overtreding is met de gelden orde- en veiligheidsmaatregelen is opleider gerechtigd de deelnemer de toegang tot de les en het gebouw te ontzeggen, en de deelnemer uit de les en het gebouw te verwijderen zonder dat er restitutie van het cursusgeld is verschuldigd.

5.5          Bij het deels of geheel niet voldoen aan punt 3.3 en punt 3.4, draagt opleider geen verantwoordelijkheid en is opleider te allen tijde gerechtigd de training te annuleren. Aanmelder blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.

 

6.            Betalingscondities

6.1.         Samen met de opdrachtbevestiging stuurt opleider de aanmelder een factuur ter zake van de te volgen training, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2.         Deze factuur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan voor de aanvang of levering van de training en lesmateriaal en op de op de factuur aangegeven bankrekening van opleider te zijn bijgeschreven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.3.         Indien niet tijdig is betaald, is opleider gerechtigd haar verplichting tot nakoming op te schorten, de aanmelder/ deelnemer niet tot de training toe te laten, de ontbinding van de overeenkomst in te roepen en vergoeding van alle door opleider gemaakte kosten en gederfde winst te vorderen.

6.4.         Onverminderd het bepaalde hierboven in artikel 6 lid 2 geldt voor de door opleider verzonden facturen een betalingstermijn van maximaal 30 dagen.

6.5.         Is aanmelder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening van de aanmelder. Indien de aanmelder in gebreke blijft in de tijdige voldoening van het cursusgeld, dan verbeurt hij in ieder geval een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van € 75,00.

6.6.         Indien opleider hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

6.7.         De aanmelder is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

6.8.         Indien de deelnemer niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de lessen die deel uitmaken van de training waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, dan is er geen recht tot restitutie van het cursusgeld of een deel hiervan.

 

7.            Intellectuele eigendom en geheimhouding

7.1.         Opleider is te allen tijde enig rechthebbende ten aanzien van rechten van intellectueel eigendom op de aan de aanmelder en/of deelnemer ter beschikking gestelde zaken, materialen en (elektronische) informatie, tenzij opleider schriftelijk uitdrukkelijk anders aangeeft.

7.2          De aanmelder en/of deelnemer verkrijgt uitsluitend een niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten behoeve van de in de opdrachtbevestiging aangegeven training(en).

7.3          De aanmelder en/of deelnemer zal de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden. Onder derden wordt tevens begrepen een ieder die niet is gelijk te stellen met de aanmelder.

7.4          Het is de aanmelder en/of de deelnemer in geen geval toegestaan om enige wijziging aan te brengen in de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie, de beveiliging daarvan of de daarbij behorende aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom.

7.5          De aanmelder en/of deelnemer is te allen tijde gehouden de (inhoud van de) in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie geheim te houden en deze slechts te gebruiken voor het doel waarvoor ter zake aan hen een gebruiksrecht is verleend.

 

8.            Non-concurrentie

8.1.         Het is aanmelder en/of afnemer niet toegestaan op basis van de door opleider verzorgde opleiding ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opleider.

 

9.            Aansprakelijkheid

9.1.         Indien opleider, door welke omstandigheden dan ook, een (dag)deel van een training niet kan laten doorgaan, zal opleider in overleg met de aanmelder of deelnemer(s) dit onderdeel op een later tijdstip alsnog laten doorgaan.

Opleider is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiende uit het annuleren van een training en/of het niet doorgaan van een trainingsdeel of trainingsdag(-deel).

Opleider is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan bij of aan de aanmelder en/of de deelnemer door of samenhangende dan wel op grond van de inhoud van het door opleider verstrekte lesmateriaal c.q. de door opleider gegeven lessen, adviezen en/of instructies. Het gebruik door aanmelder/deelnemer van het lesmateriaal, het toepassen van gegeven instructies en verstrekte adviezen door de aanmelder/deelnemer geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.

 

10.          Examen

10.1.       Op alle door of vanwege opleider verzorgde of georganiseerde examens is een examenreglement van toepassing dat door opleider aan de deelnemers van de training zal worden verstrekt.

10.2        In het geval examens door derden worden afgenomen zal opleider zich inspannen de deelnemers tijdig omtrent de gehanteerde exameneisen te informeren.

10.3        Deelnemers aan een training en/of examen zijn verplicht zich op verzoek van een docent, een medewerker van opleider, of medewerker van het extern examenbureau, te legitimeren conform de eisen van de Wet op de identificatieplicht.

10.4        In die gevallen waarin de van kracht zijnde examenreglementen niet voorzien beslist opleider.

 

11.          Klachtenprocedure

11.1.       Onze medewerkers stellen alles in het werk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u van mening bent dat een medewerker van CheckYourSafety u of een derde persoon in relatie tot CheckYourSafety niet op een correcte manier heeft gehandeld, kunt u hierover, bij voorkeur via het klachtenformulier, een klacht indienen bij CheckYourSafety.

U kunt uw klacht indienen door online het contactformulier in te vullen of u kunt uw klacht schriftelijk indienen. Stuur dan een omschrijving van uw klacht, het betreffende cursus of examen, en uw gegevens naar:

 

CheckYourSafety

Kuiperbergweg 14

1101 AG Amsterdam

 

11.2.       De procedure klachtbehandeling gaat als volgt: U ontvangt na het indienen van uw klacht een ontvangstbevestiging. Uw klacht wordt behandeld door een andere persoon dan degene die betrokken is bij het feit waar uw klacht over gaat. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt de betrokkenen van CheckYourSafety gehoord. We kunnen telefonisch contact met u opnemen om te bezien of een toelichting van CheckYourSafety de klacht naar tevredenheid kan oplossen. U krijgt de gelegenheid om uw klacht verder toe te lichten. De informatie die u aanlevert, behandelt CheckYourSafety strikt vertrouwelijk. We handelen uw klacht binnen drie weken af. Deze termijn kan worden verlengd met drie weken; daarover lichten we u in.

11.3.       Bent u het niet eens met een inhoudelijke beslissing die CheckYourSafety heeft genomen dan kunt u, binnen 30 dagen na dagtekening, beroep aantekenen bij het Kiwa College van Beroep. Het instellen van beroep gebeurt op basis van het Kiwa Reglement voor het College van Beroep. De uitspraak van het College van Beroep is bindend.

 

12.          Slotbepalingen

12.1.       Op alle overeenkomsten en geschillen voortvloeiende uit en/of samenhangende met deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen in de zin van artikel 11 lid 1.

 

II ALGEMENE VOORWAARDEN VCA CHECK APP

 

1.            Algemeen

1.1          Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder een abonnee (“de Abonnee”) gebruik kan maken van de applicatie VCA Check App (hierna: “de App”). De App is eigendom van CheckYourSafety B.V. (hierna: “CYS”) gevestigd te Amsterdam.

 

2.            Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1.         Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App door een Abonnee. CYS heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Abonnee wordt tijdig geïnformeerd over de gewijzigde voorwaarden via een update, een bericht van de App of een e-mailbericht.

2.2.         CYS heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. CYS zal de Abonnee hierover tijdig en op een passende wijze informeren.

 

3.            Gebruik van de App

3.1.         De Abonnee is verantwoordelijk voor het correcte en zorgvuldig gebruik van de App, en dient zich te onthouden van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van de App. In het bijzonder dient de Abonnee:

 • Gegevens naar waarheid in te vullen.

 • Vertrouwelijk met persoonlijke inlogcodes om te gaan en deze geheim te houden voor andere personen.

 • De App niet te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden. In geen geval is het toegestaan gegevens, documenten of bestanden aan de App toe te voegen die een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische of discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden.

 • Niet op een zodanige wijze gebruik te maken van de App dat de (juiste) werking daarvan wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan ons, de App of derden.

 • Geen virussen via de App te verspreiden, dan wel op andere manieren apparaten of systemen te verstoren, van CYS of andere gebruikers van de App.

 • De goede naam en reputatie van CYS te allen tijde in acht nemen en er voor zorg te dragen dat het gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of reputatie van CYS.

 • Alle aanwijzingen en voorschriften voor het gebruik van de App, verstrekt door CYS, op te volgen.

3.2.         Indien de Abonnee in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, heeft CYS het recht alle nodige maatregelen te treffen, zoals het opschorten of beëindigen van de toegang tot de App of het verhalen op de Abonnee van eventuele schade of kosten.

3.3.         De Abonnee mag derden geen toegang verlenen tot de App, de App niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, de-compileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder door CYS afgegeven voorafgaande toestemming. Evenmin mag de Abonnee technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

 

4.            Intellectuele eigendomsrechten

4.1.         Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de App, waaronder de onderliggende software, teksten, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij CYS, dan wel bij de licentiegevers. De eigendom van gegevens die door de Abonnee worden toegevoegd aan de App, blijven eigendom van de Abonnee.

4.2.         CYS verleent aan de Abonnee een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de App binnen het kader van de door CYS geformuleerde doelstellingen. Het is niet toegestaan om de App te gebruiken voor andere doeleinden.

 

5.            Aansprakelijkheid

5.1.         De App is met de grootste zorg samengesteld. CYS kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten, virussen, malware of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. CYS houdt het recht voor de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat u daar enige rechten aan kan ontlenen.

5.2.         CYS is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App, tenzij de schade of letsel het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van CYS. CYS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals gederfde omzet of inkomsten. De Abonnee vrijwaart CYS voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App.

 

6.            Privacy Statement

6.1.         Het privacy statement dat deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die de Abonnee aan CYS verstrekt door middel van de App. CYS hecht groot belang aan de privacy van de Abonnee en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.

6.2.         CYS verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). CYS is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van de Abonnee. Dit houdt in dat alleen CYS bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. CYS is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens van de Abonnee op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. CYS bewaart de persoonsgegevens van de Abonnee niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens van de Abonnee worden verzameld.

6.3.         CYS verwerkt in ieder geval de voor-en achternaam, het adres, de postcode, de woonplaats en het e-mailadres van de Abonnee.

6.4.         Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft de Abonnee expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens van de Abonnee voor de hierna genoemde doelen. De Abonnee kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien de Abonnee echter bepaalde gegevens niet aan CYS verstrekt of niet door CYS laat verwerken, kan CYS de Abonnee mogelijk niet goed van dienst zijn.

6.5.         Indien de Abonnee CYS geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van de persoonsgegevens van de Abonnee of indien de Abonnee deze toestemming heeft ingetrokken, zijn op de verwerking van de persoonsgegevens van de Abonnee de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verwerking van de persoonsgegevens van de Abonnee kan zonder toestemming van de Abonnee plaatsvinden indien dit noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Abonnee partij is of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van CYS. Daarnaast kan er op CYS een wettelijke verplichting rusten om de persoonsgegevens van de Abonnee te verwerken.

6.6.         CYS verwerkt de persoonsgegevens van de Abonnee voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betaling(en);

 • Het verzenden door CYS van de nieuwsbrief en/of reclamefolder;

 • De Abonnee te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van de dienstverlening van CYS;

 • De Abonnee te informeren over wijzigingen van diensten en producten van CYS;

 • De Abonnee de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

 • Om goederen en diensten bij de Abonnee af te leveren.

 

7.            Abonnement, prijzen en betaling

7.1          De eerste 30 dagen van het abonnement gelden als gratis testperiode. Na deze testperiode brengt CYS de Abonnee €7,- per maand (excl. BTW) in rekening.

7.2          Met het afsluiten van het abonnement gaat de Abonnee akkoord met automatische incasso van het verschuldigde abonnementsgeld door CYS.

7.3          Tijdens de testperiode kan de Abonnee kosteloos besluiten af te willen zien van het abonnement. De Abonnee dient dan vóór de aangegeven einddatum van de testperiode per mail CYS te informeren over het opzeggen van zijn/haar account. CYS zal alle (inlog)gegevens en (test)data verwijderen.

7.4          De Abonnee gaat een abonnement aan voor onbepaalde tijd.

7.5          De Abonnee kan het abonnement ieder moment opzeggen. Voorwaarde van opzegging is, dat de Abonnee CYS minimaal 7 dagen vóór eerstvolgende incassodatum schriftelijk mededeelt van de opzegging. Bij opzegging binnen 7 dagen vóór eerstvolgende incassodatum, zal het abonnement eindigen op de incassodatum van de daar op volgende maand.

7.6          Het abonnementsgeld wordt door CYS iedere 30 dagen, vanaf de eerste incassodatum, geïnd.

7.7          Alle vermelde prijzen zijn in euro's, exclusief btw, andere belastingen of heffingen en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

7.8          De Abonnee kan, naast zijn/haar eigen abonnement, het aantal extra gebruikers van de VCA Check App per 5 verhogen of verlagen.

7.9          CYS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het abonnementsgeld en de prijzen van producten te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. CYS zal een wijziging in het abonnementsgeld per email en op de website publiceren. Tenzij expliciet anders overeengekomen, is het gewijzigde abonnementsgeld vanaf de eerstvolgende betaalperiode van toepassing op alle lopende en nieuwe abonnementen. Voor zover een dergelijke wijziging een verhoging van het abonnementsgeld inhoudt en deze wijziging van toepassing wordt binnen drie maanden nadat het abonnement is ingegaan, is de abonnee gerechtigd het abonnement schriftelijk te ontbinden binnen 14 dagen na bekendmaking van de prijsverhoging.

7.10        De aangeboden betaalwijzen kunnen, afhankelijk van de wijze waarop het abonnement dan wel de overeenkomst tot stand komen, verschillen. Indien aan een bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dit steeds duidelijk vermeld.

7.11        In geval van betaling via factuur dient betaling plaats te vinden binnen de op de factuur genoemde termijn, of bij gebreke daarvan, binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.12        Het storneren van een door CYS (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat de Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.

7.13        Indien de Abonnee een verschuldigd bedrag niet (tijdig) betaalt, is CYS gerechtigd (de uitvoering van) het abonnement dan wel overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

7.14        Bij overschrijding van een betaaltermijn is de Abonnee van rechtswege in verzuim en is de Abonnee vanaf de vervaldatum rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als de gehele maand.

7.15        Alle ((buiten)gerechtelijke) kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Abonnee, waarbij de buitengerechtelijke kosten op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met rente, worden gesteld, met een minimum van € 150. Voor zover de Abonnee een consument is, worden de buitengerechtelijke kosten gesteld op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

8.            Verstrekking van gegevens aan derden en commerciële doeleinden

8.1.         CYS kan de persoonsgegevens van de Abonnee delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die CYS met de Abonnee sluit, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van CYS, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op CYS rust. Met bedrijven die de gegevens van de Abonnee verwerken in opdracht van CYS, sluit CYS een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens van de Abonnee. CYS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekt CYS de persoonsgegevens van de Abonnee alleen aan andere derden met de nadrukkelijke toestemming van de Abonnee.

8.2.         Alle bedrijfs- en/of persoonsgegevens die door de Abonnee worden toegevoegd aan de App, zullen door CYS vertrouwelijk worden behandeld zullen alleen aan derden worden verstrekt of openbaar worden gemaakt met voorafgaande toestemming van de Abonnee of in de situaties zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. Gegevens van de Abonnee worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij de Abonnee hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

8.3.         CYS kan de persoonsgegevens van de Abonnee gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om de Abonnee nader te informeren over de dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. De Abonnee zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door de Abonnee geregistreerde e-mailadres. Indien de Abonnee geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kan de Abonnee dit eenvoudig aangeven door op "uitschrijven" te klikken in de ontvangen email.

8.4.         De persoonsgegevens van de Abonnee worden ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van de dienstverlening van CYS. De persoonsgegevens van de Abonnee worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot de Abonnee herleidbaar.

 

9.            Inzien, corrigeren of verwijderen

9.1.         De Abonnee heeft het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de Abonnee het recht om zelf afgegeven eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van eigen persoonsgegevens. De Abonnee heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de Abonnee bij CYS een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover CYS van de Abonnee beschikt in een computerbestand naar de Abonnee of een ander, door de Abonnee genoemde organisatie, te sturen.

9.2.         De Abonnee kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van eigen persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zelf afgegeven toestemming of bezwaar op de verwerking van eigen persoonsgegevens sturen naar info@checkyoursafety.nl.

9.3.         Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de Abonnee is gedaan, vraagt CYS de Abonnee een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit, vanwege privacybescherming. CYS reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek van de Abonnee.

9.4.         Ook wijst CYS de Abonnee erop dat de Abonnee de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

10.          Rechtskeuze en rechtsforum

10.1        Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de App of deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar CYS is gevestigd, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter voorschrijft.

 

III ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTWERKZAAMHEDEN

 

1.            Begripsomschrijvingen

1.1          In deze algemene voorwaarden wordt onder “opdrachtnemer” verstaan CheckYourSafety B.V. en onder “opdrachtgever” wordt verstaan de partij die CheckYourSafety opdracht geeft tot uitvoering van werkzaamheden.

 

2.            Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1.         Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, waaronder leveringen van goederen en diensten, die door opdrachtnemer worden verricht.

2.2.         Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien opdrachtnemer daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

 

3.            Aanbiedingen & offertes

3.1          De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen na dagtekening wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

4.            Overeenkomsten

4.1          Overeenkomsten, hoe ook genoemd, komen tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtgever. Deze aanvaarding blijkt o.a. uit de schriftelijke bevestiging van de door opdrachtnemer uitgegeven offerte en/of de aanvang van de uitvoering aangaande de overeenkomst.

 

5.            Overmacht

5.1          Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij de totstandkoming niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht om van de opdrachtgever te vorderen, dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoeren mogelijk blijft. Onverminderd het vorenstaande heeft opdrachtnemer het recht de nakoming op te schorten indien opdrachtnemer ten gevolge van overmacht en verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten en/of buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen, tijdelijk verhinderd zijn om aan de verplichtingen te voldoen. Onder overmacht en verandering van omstandigheden wordt onder andere verstaan het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen ofwel brand, staking of werkuitsluiting, weersinvloeden, het verloren gaan van te verwerken materialen, doch ook personeelsgebrek als gevolg van ziekte of andere oorzaken en het geheel of gedeeltelijk falen van hulpmiddelen, ook overheidsbesluiten, pandemieën, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme en daaraan verbonden omstandigheden.

 

6.            Uitvoering van de overeenkomst

6.1          Bij uitvoering van het werk neemt opdrachtnemer daarop van toepassing verklaarde voorschriften en regelingen in acht. De eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in voorschriften en/of regelingen tussen de datum van aanbod en de oplevering van het werk, zullen als meerwerk worden verrekend.

6.2          Opdrachtgever is steeds verplicht om de uitvoering mogelijk te maken binnen de normale werktijden en onder condities, die voldoen aan wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

6.3          Opdrachtgever draagt zorg voor benodigde goedkeuringen, vergunningen en alle relevante gegevens, om het werk correct uit te voeren en op te leveren.

6.4          Opdrachtgever dient steeds zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden, die niet tot het aan opdrachtnemer opgedragen werk behoren, zodanig worden verricht dat de uitvoering van opdrachtnemer daarvan geen enkele vertraging ondervindt. Wanneer vertraging desondanks ontstaat dient de opdrachtgever opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen en eventuele financiële gevolgen komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen als meerwerk worden verrekend.

6.5          Indien aanvang en voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden buiten de schuld van opdrachtnemer, wordt de opdrachtgever geacht daarvoor verantwoordelijk te zijn en dienen die als gevolg daarvan voor opdrachtnemer ontstane schade en kosten, door hem te worden voldaan.

6.6          Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid aan de werken en/of zaken die van hem afkomstig zijn, dan wel door hem zijn voorgeschreven, dan wel van een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de gevolgen van niet of niet tijdige levering van zaken.

6.7          Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestek, uitvoeringsvoorschriften en/of vergunningen en is bovendien aansprakelijk voor fouten, onvolkomenheden ter zake werkzaamheden / instructies van in zijn opdracht werkende personen, alsmede o.a. de architect.

6.8          Opdrachtgever draagt het risico voor schade opgelopen door opdrachtnemer, die te wijten is aan derden, veroorzaakt door daden die de uitvoering van het werk van opdrachtnemer direct of indirect belemmeren en/of schade bij opdrachtnemer opleveren.

6.9          Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ter zake aanspraken van derden in verband met schade die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven.

 

7.            Meerwerk

7.1          Als meerwerk wordt beschouwd de werkzaamheden voor opdrachtnemer die, op verzoek van opdrachtgever en/of door onverwachte omstandigheden, boven op de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen.

7.2          Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid verricht meerwerk afzonderlijk tegen het alsdan geldende tarief in rekening te brengen.

7.3          Indien een schriftelijke opdracht tot meerwerk niet aanwezig is, laat zulks de aanspraak door opdrachtnemer onverlet. In geval van geschillen zijn de ter beschikking staande gegevens bekend bij opdrachtnemer, o.a. van personeel en/of blijkens administratie, doorslaggevend.

 

8.            Oplevering

8.1          In het geval van een overeengekomen opleveringstermijn zal deze zoveel als mogelijk in acht worden genomen, doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn zal opdrachtnemer in overleg treden met de opdrachtgever. Onverminderd het vorenstaande zal opdrachtgever, alvorens sprake van een fatale termijn, opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis stellen, welke fatale termijn steeds vergezeld moet worden van een opgave van een redelijke termijn, waarbinnen opdrachtnemer het werk alsnog kan opleveren. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer opdrachtnemer hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing, doch in ieder geval na acht dagen nadat door ons schriftelijk aan opdrachtgever voornoemde mededeling is gedaan. Overigens wordt het werk als opgeleverd beschouwd bij ingebruikneming door een opdrachtgever.

 

9.            Garantie

9.1          Opdrachtnemer garandeert zorgvuldige uitvoering van de verleende opdracht.

Gebreken, die ten tijde van de oplevering aanwezig waren doch binnen 30 dagen na de oplevering aan de dag treden, worden, voor zover deze aan opdrachtnemer verweten kunnen worden, kosteloos hersteld, onverminderd het navolgende:

Het vorenstaande strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk. De garantie strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer of door opdrachtgever of derden uitgevoerde fysieke veranderingen.

9.2          Een beroep of garantie wordt alleen in behandeling genomen, wanneer opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk per aangetekende brief van gebreken en/of klachten in kennis heeft gesteld. In dat kader dient hij aannemelijk te maken dat gebreken moeten worden toegeschreven aan een gebrekkige uitvoering van het werk dan wel het rechtstreeks gevolg zijn van een verwijtbare fout van opdrachtnemer en bovendien dient opdrachtgever opdrachtnemer steeds in de gelegenheid te stellen de gebreken binnen een redelijk termijn weg te nemen.

9.3          Indien naar oordeel van opdrachtnemer de kosten van het herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd een vervangende (redelijke) schadevergoeding aan opdrachtgever aan te bieden, welke deze dan gehouden is te accepteren.

 

10.          Aansprakelijkheid

10.1        Onverminderd al het vorenstaande en het gestelde kan opdrachtnemer niet worden aansprakelijk gesteld voor de (technische) inhoud van rapportage en beleidsstukken, voorgestelde maatregelen en advies, uitgevoerd door partijen in opdracht van opdrachtnemer, ontvangen door opdrachtgever.

10.2        Onverminderd al het vorenstaande en het gestelde herstelt opdrachtnemer de schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door opdrachtnemer is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor rekening van opdrachtnemer komt.

10.3        Onverminderd het vorenstaande, is opdrachtnemer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde mensen, zulks indien en voor zover deze aansprakelijkheid door verzekering van opdrachtnemer wordt gedekt. Verder is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en voor schade welke meer dan 50% van de offerteprijs overschrijdt. Een rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel jegens opdrachtnemer verjaart door verloop van 1 jaar nadat opdrachtgever heeft geprotesteerd en door verloop van deze termijn doet opdrachtgever tevens afstand van zijn rechten in deze.

 

11.          Betaling

11.1        Indien niet anders wordt overeengekomen gelden de betalingsafspraken zoals genoemd op de door opdrachtgever ontvangen offerte.

11.2        Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door hem aan te wijzen rekening.

11.3        Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de dag waarop enige betaling had moeten plaatsvinden tot de dag der algehele voldoening rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen van 5% per maand.

11.4        De opdracht is voorts, indien de opdrachtgever zijn (betalings-)verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, gerechtigd alle overeenkomsten met de opdrachtgever te ontbinden, in welk geval de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de voor de opdrachtnemer ontstane kosten en schaden.

11.5        Alle kosten welke de opdrachtnemer moet maken, gerechtelijk en buitengerechtelijk, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen van de opdrachtgever van enige verplichting jegens de opdrachtnemer, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150.

 

12.          Eigendomsvoorbehoud

12.1        Elk door opdrachtnemer aan een opdrachtgever geleverd goed blijft eigendom van opdrachtnemer tot aan de volledige betaling daarvan door opdrachtgever.

12.2        Zolang een door opdrachtnemer aan een opdrachtgever geleverd goed nog niet door deze is betaald komt aan opdrachtnemer te allen tijde het recht toe om op een eerste vordering met betrekking daartoe het desbetreffende goed tot zich te nemen. In een geval dat een opdrachtgever in een staat van surséance van betaling, faillissement, of liquidatie komt te verkeren, dan wel bij beslaglegging(en), komt aan opdrachtnemer het recht toe om, zonder enige voorafgaande aankondiging, de geleverde goederen, die nog niet aan opdrachtnemer betaald zijn, meteen tot zich te nemen.

 

13.          Geschillen

13.1        Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In eerste instantie zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

bottom of page